Members

 

  Student Association of CCE Department  

 Director   -   Kuan-Yu Chen

 Vice Director & Instrument  -   Pin-Jia Huang

 Finance  -  Cheng-Wei Hsiao

 Sports & Service  - Ching-Han Fu

 Secretary & Event Planning  - Ching-Yu Huang

 Public Relations  -  Li-Mang Yang

 Internet Publicity   -  Jian-Long Huang

 Artistic Design   -  Ren-Jie Yeh

 Equipment  -  Yu-Guo Lin

 

 

English