Jump to Navigation

社團宗旨

 

        1.   配合教育部春暉專案,宣導正確理念:

協助學生建立正確觀念,拒絕(菸)(毒)害,透過各項社團活動與宣導,發揮同儕輔導力量,進而養成良好習慣,培養正當休閒活動,提昇生活品質。

 

        2.  提倡正當休憩活動,以期改善社會風氣,提高青年人內涵,造福人群。

 

 

 

 

 

Chinese, Traditional


Main menu 2

Page | by Dr. Radut