Jump to Navigation

社團特色

Rasa sayang heh rasa sayang sayang hei

拉莎 莎扬 埃 拉莎 莎扬 莎扬 埃  

 

這朗朗上口的歌曲就是大馬著名的童謠。

從馬來文字眼翻譯是『感觉到爱』,

有如我們馬來西亞365天的熱情,

給大家滿滿的愛與關懷。

Chinese, Traditional


Main menu 2

Page | by Dr. Radut