Jump to Navigation

親善大使團|宣傳影片

╭☆[104學年上學期]台北校區我愛杜老爺 回顧影片

https://www.youtube.com/watch?v=W9iX_-HuAas

╭☆[104學年下學期]桃北兩校區寒訓 形象片

https://www.youtube.com/watch?v=-UCP4gSb9-k

╭☆[104學前下學期] 台北校區創意行銷營 回顧片

https://www.youtube.com/watch?v=HgLs57_Jiac

╭☆《蝴蝶蝴蝶生得真美麗》 介紹銘傳大學親善大使團

Chinese, Traditional


Main menu 2

Page | by Dr. Radut