Jump to Navigation

行事曆

 


假日為紅色、活動為藍色、其他排程為深藍色、一般社課為橘色
日語配音社1學111年度下學期行事曆
月份 週數 重要事項
二月
12 13 14 15 16 17 18
13 開學 20~23 期初練習 25~28 228連假
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
三月
      1 2 3 4
1、2 期初練習 6~8 期初練習 9 期初大會 30 社幹交接 31 校慶補假
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
1~5 校慶補假及兒童節、清明節連假 10~14 期中考週
四月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
十一 23 24 25 26 27 28 29
十二
30            
五月
  1 2 3 4 5 6
4 中配講座
9~31 週一~四為期末練習
十三 7 8 9 10 11 12 13
十四 14 15 16 17 18 19 20
十五 21 22 23 24 25 26 27
十六
28 29 30 31      
六月
        1 2 3
1 期末大會
12~16 期中考週
十七 4 5 6 7 8 9 10
十八 11 12 13 14 15 16 17
備註
一般社課時間為每週一及週四18:30~20:30
期中考及期末考前一週沒有一般社課喔!
一般社課的社課教室在EE210

 

Chinese, Traditional


Main menu 2

Page | by Dr. Radut